Klachten

Klachtenprocedure

Binnen ExpAnt proberen we om kwalitatieve en doelgerichte ondersteuning aan te bieden aan elk kind. Daarbij werken we nauw samen met de scholen en nemen we ook deel aan het overleg met de ouders, het CLB en andere betrokken zorgverstrekkers.

Ondanks dit voornemen kan het natuurlijk altijd gebeuren dat u niet tevreden bent met de geboden oplossing of vragen hebt bij onze aanpak. Ook dan willen we beschikbaar blijven voor overleg.

Wat is een klacht?

Onder een klacht verstaan wij elk gevoel van onvervulde verwachtingen met betrekking tot de leersteun die wij als leersteuncentrum geboden hebben.

Voor klachten over de school, de schoolwerking, leraars of het CLB moet steeds contact genomen worden met de school zelf.

Wie kan een klacht indienen? 

Leerlingen die recht hebben op leersteun, hun ouders en de scholen waarbij ze ingeschreven zijn kunnen een klacht indienen bij het leersteuncentrum. 

Hoe gaan wij om met een klacht?

Binnen ExpAnt geloven we zeer sterk in constructief overleg en open feedback. Wij geven daarom de voorkeur aan transparante communicatie met de leerondersteuner.

In onze procedure gaan we daarom uit van 2 stappen:

1. Informele behandeling 

In deze eerste stap maakt u de klacht kenbaar bij de leerondersteuner in kwestie. Deze zal samen met alle betrokkenen op zoek gaan naar een constructieve oplossing. Dit kan tijdens een reeds gepland overleg moment of een extra overlegmoment.

Als u door de aard van de klacht moeilijk kan overleggen met de leerondersteuner, kan u ook terecht bij onze directie via directie@lscexpant.be. Zij zullen in dat geval optreden als bemiddelaar of het probleem rechtstreeks aanpakken.

2. Formele behandeling 

Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht, kan u deze “formeel” indienen bij onze directie Ragen Van Asch en Anneke Verlaak via directie@lscexpant.be.

Zodra de klacht schriftelijk bij de directeur is ingediend, kan de formele klachtenprocedure van start gaan.

Er zijn in dat geval wel enkele vereisten:

  • De klacht wordt schriftelijk ingediend via brief/e-mail; 
  • De klacht moet over een voorval gaan dat niet langer dan 6 maanden geleden is; 
  • De klacht werd nog niet eerder formeel behandeld; 
  • De klacht maakt geen voorwerp uit van een lopende gerechtelijke procedure. 

Inhoudelijke vereisten:  

  • De klacht gaat niet over het over algemeen beleid/voornemens maar wel over een specifieke leerling; 
  • De klacht gaat niet over regelgeving; 
  • De klacht bevat : de naam van de leerling; een duidelijke weergave van de feiten;  

De directie zal de klacht in overweging nemen en u binnen uiterlijk 5 werkdagen op de hoogte brengen van de geplande aanpak en voorziene timing.

Indien de formele klachtenbehandeling niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan de ouder of leerling via het centrum voor leerlingenbegeleiding van de school een beroep doen op onafhankelijke bemiddeling over het leersteunaanbod van het leersteuncentrum. Een ander CLB kan dan optreden als onafhankelijke bemiddelaar.

Klacht indienen

Velden met een * zijn verplicht.